AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YEYİNTİ SƏNAYESİNİN TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İSTİQAMƏTLƏRİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YEYİNTİ SƏNAYESİNİN TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İSTİQAMƏTLƏRİ

XÜLASƏ

Ölkə iqtisadiyyatının əsas sənayelərindən biri yeyinti sənayesidir və Azərbaycan Respublikasının yeyinti sənayesidə ölkə iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən sənayelərdəndir. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra digər sənayelər kimi yeyinti sənayesi də inkişaf etməyə başladı. Məhz bunun nəticəsində Azərbaycanın yeyinti və qida sənayesinin idxaldan asılılığı getdikcə azalmağa başlamışdır. Azərbaycanın təbii resurslarının bolluğu yeyinti sənayesini stimullaşdırır. Ölkə rəhbərliyinin dəstəyi ilə mütəmadi olaraq təsdiq edilən dövlət proqramları və təşkil edilən yeyinti və qida sərgiləri ölkənin yeyinti sənayesinin sabit və adekvat ərzaq təklifinin formalaşdırılmasına, səmərəli istehsal və satış infrastrukturunun yaradılmasına, ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə və hər bir vətəndaşın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəldilmişdir.

Şərh