Satış Gücünün Değişen Rolü

Satış Gücünün Değişen Rolü

Pazarda aynı ihtiyaca cevap veren çok fazla sayıda ve yakın kalitelerde mal
ve hizmetin var olması müşterileri daha fazla çeşitte ürün ve hizmet talep etmeye
ve bunu da elde etmeye yöneltmiştir. Ancak bu kadar çok seçeneğin var olması
tüketici ya da endüstriyel pazarlarda satış temsilcisi üzerinde iki büyük etki
yaratmaktadır. Bunlardan ilki, bu kadar çok seçenekten dolayı kafası karışan
müşteriler, sadece ürün değil çözüm de almak istek ve ihtiyacındadır. Satış
temsilcisinin buradaki rolü müşteriler için aynı zamanda çözüm de üretebilmektir.
İkincisi, çoklu müşteri tercihleri çağında satış temsilcileri yeni ekip çalışması
becerilerini öğrenmek zorundadır. Yoksa, belli ürünler hakkındaki kişisel bilgileri,
özel çözümler gerektiren müşteri talebini gidermede yetersiz kalacaktır. Satış
temsilcisi pazarlamadaki ürün uzmanları, sipariş lojistiğini idare eden müşteri
servis personeli, teşhir, tamir, tesisatı kurma ve kullanıcıyı eğitme becerilerine
sahip teknik personelden oluşan bir ekibin üyesidir. Genellikle satışı
gerçekleştiren tek başına bireysel satış temsilcisi değil, ekiptir.
Pazar ve müşteri temelindeki gelişmeler satış terminolojisini de satış
elemanlarından satış danışmanı, profesyonel satış temsilcisi veya satış rehberi gibi
terimlere doğru değiştirme eğilimindedir. Gerçekte bu tür deyimlerin günümüzün
moda deyimleri olmadığını 1978’de yazılan “Her satış elemanı profesyonel bir
psikolog” tur konulu makale doğrulamaktadır. Belki de bu isimlerdeki değişme
satış temsilcisinin işinin satışçılıktan danışmanlığa; konuşmacıdan dinleyiciliğe;
zorlayıcılıktan yardımcılığa doğru değişimi ile bağlantılı olabilir. Bu nedenle geleceğin üstün satış elemanının üçkağıtçı ya da hileci olarak değil, kendi
alanında bir psikoterapist gibi tavırlarla daha fazla çalışacağı kuramını ortaya
koyabilir. Yarının satış elemanının, geleneksel bir satışçıdan daha çok
danışmanlık yeteneği ve davranışlarına sahip biri olabileceği ifade edilebilir.
.
Müşterilerdeki değişimler, satış temsilcilerini toplam olarak daha yüksek
düzeyde satış profesyonelliği olarak tanımlayabilecek yeni uzmanlık seviyelerine
tırmanmaya itmektedir. Bu profesyonellik kendisini, satış temsilcilerinin
endüstriyel kavrayışlardaki derinlikte, müşteri ihtiyaçlarını izlemelerinde, çözüm
satışlarına yönelmelerinde ve “müşteriyle bütünsel ilişkiler ekibi”nin diğer önemli
üyeleri ile ekip çalışması içinde olmalarında göstermektedir. 

                                                                             Müşterilerdeki değişimlerin sonucu olarak satış temsilcileri, hem daha fazla
                                                                                 özgüvene sahip bireyler, hem de takım oyuncuları olarak gelişmektedirler.
                                                                                 Müşterilerin duyarlı hizmet, bütünsel çözümler, sıfır hatalı kalite ve sınırsız ürün
                                                                                  çeşiti taleplerinde çok katı olduğu bir çağda müşterilerle partnörlük ve sıkı
                                                                                     ilişkiler geliştirmek zorundadırlar.

Müşteriler değiştiği gibi yeni ekonomik düzende rakiplerde değişmiş ve
müşterilerdeki gibi rakiplerdeki değişmeler de satış oyununu değiştirmiştir.
Müşterilerin yeni önceliklerinin, daha yüksek düzeyde satış profesyonelliği
istediği günümüzde rakiplerdeki değişiklikler de herhangi bir satış gücünden daha
yüksek verimlilik almayı zorunlu kılmaktadır
.
Çünkü daha çok rakibin aynı sayıda müşterinin peşinde olması nedeniyle,
satış organizasyonları müşterileri elde tutmaya daha fazla önem vermektedir. Bu
durumda satış temsilcileri mutlaka müşterinin anlayacağı bir dille konuşmak ve
her bir satış temsilcisi müşterisinden kişisel olarak sorumlu olmaktadır.
Müşterileri elde tutma yolunda birçok satış organizasyonu, küçük
müşterilerle telefonla satış, büyük yaşamsal önem taşıyan çok kuruluşlu
müşterilere ulusal çapta müşteri yöneticileri atamak gibi yeni hizmet yolları
kullanmaktadır. Daha yüksek verimliliğe zorlanmak böylesi yeni satış platformları
ortaya çıkartmaktadır.
Artan sayıda rakip nedeniyle satış sınırları daraldığı ve müşterileri elde
tutmak ivedilik kazandığı için satış organizasyonları genel ve bölgesel temelde
organizasyon olmaktan çıkıp, daha yüksek uzmanlığa doğru gitmektedirler. Bir
bölgedeki bütün işi yöneten tek bir satış temsilcisi şeklindeki eski satışçı modeli
güncelleşmekte ve telefonla satışta, dikey sanayide ve ulusal müşterilerde uzman
olanlarla tamamlanmaktadır.

 

Role Bağlı Olarak Satış
Temsilcilerinin Temel
Yetenekleri

 

1) Mükemmel sunucu,  
dinleyici, danışman,
yönlendirici. 

2)    Analizci, araştırmacı,
bilgi satıcısı, öngörücü. 

3)İş üstünde gösterici, satış
profesyonelliği ile öncü

4)Programların satışını
motive edici.

5)Müzakereci, uzlaşmacı,
etkili, müşteriye güven
veren. 

Müşteri ve rekabet yönündeki değişimlerin dışında teknolojideki
gelişmeler de satış elemanlarını etkilemektedir. On yıl önce satış gücünün dizüstü

bilgisayarlar, faks aletleri, karşılıklı aktif video kasetleri ve benzer enformasyon
teknolojisini benimsemeye belki de ihtiyacı yoktu. Ancak günümüzdeki
teknolojik yenilikler, artık satış gücünün rakiplerinden daha önce sipariş alması,
siparişlerin durumu, stok ve promosyonlar konusunda müşteri karşısında daha
bilgili olması ve müşterilerle anında iletişim kurarak problem çözmek gibi
rekabetsel nedenlerle gelişen teknolojik aletleri bilmesi ve kullanması
gerekmektedir. Bu, fiyat listeleri için merkez binaya elektronik olarak gidip
gelmeyi ve müzakerelerin daha çabuk tamamlanmasını, yeni bilgi bankaları
sayesinde sağlam tasnif edilmiş hedef bilgileri elde etmesini sağlayacaktır.
Kısacası günümüz koşullarında satış gücünün otomasyonu zorunludur.
Yukarıda da değinildiği gibi satış temsilcileri, çalıştıkları işletmenin yaşam
damarlarını oluştururlar. Satışçı, işletmesini temsil eden, müşterilerin işletme ve
ürünleri hakkında olumlu izlenimler oluşturmasında etkili olan kilit bir işletme
elemanıdır. Kişisel olarak müşterilerle karşılaşan satışçı, onlarla yüz yüze
konuşmakta, işletme ve müşteri arasında canlı ve hızlı çok yönlü iletişim
kurulmasını sağlamaktadır.
Böylece, müşteri ihtiyaçlarını anlama ve gözlem yapma imkanı hemen karar
alınmasını kolaylaştırır. Uzun dönemde, satışçı ve müşteri arasında karşılıklı
güven ortamında oluşan, aşırıya kaçmayan arkadaşlık ve dostluk ilişkileri, o
işletmenin satışlarının sürekli olmasını sağlamaktadır.
İşletmenin diğer bölümlerinde çalışanlar aynı mekan içinde yöneticilerin
gözetimi altında oldukları halde, satış temsilcileri yöneticilerin çok az gözetimi
altındadır. Başarılı olmaları için çoğunlukla tek başlarına çalışmaları
gerekmektedir. Satış temsilciliği başlı başına uzmanlık gerektiren bir meslektir.Bu
mesleğin başarısı eğitim ve deneyimden geçmektedir.
.

 

Şərh