Eğitime İşlevsel Yaklaşım

Eğitime İşlevsel Yaklaşım

 

 

 

 

 

Eğitim, insanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşması ile başlamış ve onun
yaşaması boyunca da sürüp gitmektedir. Eğitimin konusu insandır ve insan önemli
olduğu için eğitim de önemlidir. Eğitimin önemi ve gerekliliği giderek daha da
artmaktadır. Bu yüzden gerek bireyler ve gerekse kurumlar çaba harcamakta ve
bütçelerinden önemli bir pay ayırmaktadırlar
.
İnsanın eğitimden geçmeden, toplumda uygarca ve gönenç içinde yaşamını
sürdürmesi olanaksızdır. Uygarca ve gönençli yaşamaya yetecek eğitimi, insanın
aile içinde ya da kendi kendine alması da olanaksızdır. İnsan eğitim gereksinimini
kendini eğitecek insanlarla ilişki kurarak, bunlardan eğitimi satın alarak
karşılamaya çalışır

.
Eğitilmiş insan her yönüyle gelişmiş bir kişilik ve toplumsal sorumluluk
bilincine ulaşmış insan olabilmektir. Hızla değişen dünyanın dinamik yapısına
ayak uydurabilmek ancak yaratıcı güçlerle donanmış bir kişilik geliştirmekle
olasıdır. Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak
istendik değişme meydana getirme sürecidir. Tarihsel olarak ünlü Türk Bilgini
Farabi, eğitimi sözle yapılan eğitimden farklı olarak davranış kazandırma işi
olarak görmüş ve eğitimde ahlaki değeri olan davranışlar kazandırmayı
vurgulamıştır
.
Eğitim konusundaki çeşitli tanımlardan hareket edildiğinde özellikle eğitim
sürecinde dört durum ortaya çıkmaktadır
:
 İnsan bir davranışı ancak yaşayarak kazanmaktadır.
 Eğitim, eğitilen kişide istenilen davranışı oluşturma işidir.

               İnsanda davranışın oluşturulması, planlanmış bir eğitim sürecinden
geçmesine bağlıdır.
 Eğitilende oluşturulacak davranış, önceden saptanan eğitim amaçlarına
uygun olmak zorundadır.
Eğitim, bilgi vererek davranış ve tutumları değiştirerek yeni davranış ve yeni
tutumlar yaratmak iken öğretme ise dar anlamıyla bilenlerin bilmeyenlere
birtakım bilgi ve becerileri kazandırma çabasıdır.
Öğretme, bireyin öğrenmesini sağlama eylemidir. Bireyin öğrenmesi, onun
davranışında nispeten kalıcı bir değişme olması anlamına geldiğine göre, öğretme
de bireyin davranışında böyle bir değişiklik meydana getirme işidir
.
Öğretim ve eğitim kavramları uygulamada bazen birbirlerinin yerine
kullanılır ve bu durum da karışıklıklara yol açmaktadır. Elbette ki bu iki kavram
tamamen farklı değildir, birbirleriyle bağlantılı ve birbirlerini tamamlayan
kavramlardır.
Eğitim, kişisel performansı arzu edilen düzeylerde standartlaştırmayı
hedeflerken, öğretim insanlar arasındaki farkları en yüksek orana çıkartmayı
amaçlamaktadır
.
Mesleki anlamda da en dar tanımıyla eğitim, mesleğe yönelmiş kişinin
mesleğe aday olarak girişinden başlayıp çeşitli nedenlerle mesleğinden ayrıldığı
güne değin geçen süre içinde bilgi, beceri ve davranışlarındaki değişmelere
yönelik etkinliklerin tümü olarak ele alınabilir
.
Çağdaş işletmelerde de başarıyı artıran en önemli etken insandır. Bir
işletmenin gücü çalışanlarının ve yöneticilerinin gücüyle ölçülür, bu nedenle 

   şletmede çalışan bütün personelin ve özellikle de satış gücünün eğitimi ve
yetiştirilmesinin özel bir önemi vardır.
.

 

Şərh