İŞLETMELER AÇISINDAN EĞİTİM VE SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİNİN ÖNEM

İŞLETMELER AÇISINDAN EĞİTİM VE SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİNİN ÖNEM

İŞLETMELER AÇISINDAN EĞİTİM VE SATIŞ GÜCÜ
EĞİTİMİNİN ÖNEM

 

 

 

şletmelerin başarısı, bünyesinde çalıştırdığı kişilerin başarısına bağlıdır.
Kişisel başarı ise güdüleme ve destekleme ile bağlantılıdır. Bununla birlikte
çalışanların yeni bilgiler öğrenmesi ve bilgiyi geliştirmesi yoluyla
performanslarını yükseltmeleri olanaklıdır. İşte bu nedenle işletme yönetimi
çalışanlarda öğrenme isteğini teşvik etmelidir. Planlanmış eğitim faaliyetleri ile
işletmenin arzu ettiği yönde çalışanların tutum, davranış ve becerilerini
geliştirebilmesi yoluna gidilmelidir. Çalışanların doğuştan ve dış çevreden
kazandıkları bilgi ve deneyimlere olumlu yönde katkılar sağlayan işletmeler daha
başarılı olur
.
İşletmelerde eğitim ve geliştirme işlevi, işgörenlerin sorun çözme, karar
verme, yeni durumlara uyarlanma, işletme politikalarını ve işlemlerini anlama ve
kavrama yeteneklerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları kapsamaktadır.
İşletmelerdeki eğitim işlevi, işgörenlerin kişisel ve mesleki gelişmelerini
sağlamanın yanı sıra, örgütsel etkinliğin artırılmasında da katkılarda bulunur
.
Çalışanlar uygulamaların esasına ilişkin bilgilere ve karar verme
yeteneklerini geliştirmeye eğitim yolu ile sahip olabileceklerdir. Eğitim ve
geliştirme, çalışanların yeteneklerini artırarak kendilerine güven duymalarını,
onların yüksek standartlara ulaşmalarını sağlayacaktır. Bir kişi ne kadar çok bilgi
ve yeteneğe sahip olursa, işletmeye katacağı değer de o kadar fazla olacaktır ve
çalışanlar işletme için değerli olduklarını düşündükçe daha çok çalışarak
işletmenin amaç ve hedeflerini, vizyonunu geliştirmesine katkıda bulunacaklardır.
Eğitim işletmelerde kısa dönemde maliyet gibi görünse de, uzun dönemde yüksek
düzeyde verim sağlanması anlamında iyi bir yatırımdır. Bu anlamlı yatırımın
konusu olan “EĞİTİM” kavramı ile ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Şərh