Qauss-Kryuqer proyeksiyası və onun Azərbaycanda tətbiqi haqqında

Qauss-Kryuqer proyeksiyası və onun Azərbaycanda tətbiqi haqqında

Bakı Dövlət Universiteti

M. H. Qocamanov, B. M. Xəlilov

Geodeziya öz müasir inkişaf mərhələsində həm Yer elmlərinin inkişafı, həm də istənilən ölkə ərazisində təsərrüfatın müxtəlif sahələrinin fəailiyyətində geodezik təminat üçün vacib olan geniş əhatəli məsələlərin həlli ilə məşquldur. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələlərin həllində baza rolunu müəyyən bir dövr üçün qəbul edilmiş vahid koordinat sistemi oynayır. Koordinat sisteminin yer üzərində maddi daşıyıcısı isə müxtəlif metodlarla qurulmuş geodeziya şəbəkələridir.

         Azərbaycan Respublikası (AR) ərazisində geodeziya şəbəkələri keçmiş SSRİ-də qəbul edilmiş ümumi sxem və proqram əsasında, lakin AR-də fiziki-coğrafi şəraitin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla qurulmuşdur. Müasir dövrdə bütün MDB ölkələrində, o cümlədən AR-də, geodeziya əsasları müxtəlif mənşəli, sıxlıq və dəqiqliyə malik geodeziya şəbəkəsinin varlığı ilə səciyyələnir. Digər tərəfdən geodeziya şəbəkələrinin qurulması metodları və ölçmə vasitələri tamamilə yeniləşmiş və onların sırası genişlənmişdir. Bununla belə geodeziya sahəsində işləyən və müasir ölçmə texnologiyalarından, birinci növbədə GPS (Global Positioning System – Qlobal Peyk Mövqetəyinetmə Sistemi) sistemindən, istifadə edən mütəxəssislər tez-tez koordinatların bir sistemdən digərinə transformə edilməsi (keçirilməsi) problemi ilə rastlaşırlar. O da nəzərə alınmalıdır ki, GPS təyinetmələri ümumyer geosentrik (geomərkəzi) koordinat sistemi WGS-84 – də (World Geodetic System, 1984-cü il versiyası) təyin edilir. Rusiyada isə analoji geomərkəzi koordinat sistemi ПЗ-90 (Параметры Земли, 1990-cı il) adlanır. Lakin onilliklər ərzində topoqrafiya-geodeziya, eləcə də kartoqrafiya işləri СК-42 – də (Система координат, 1942-ci il versiyası), son illərdə isə СК-95 koordinat sistemində (bu CK-42 – nin dəqiqləşdirilmiş versiyasıdır) yerinə yetirilir.

         Bəzi hallarda topoqrafiya-geodeziya işləri yerli lokal sistemlərdə (şəhər, rayon, müəssisə, faydalı qazıntı rayonu və s. üzrə) aparılmış. Amma Dövlət koordinat sisteminə keçid açarları və yaxud alqoritmləri unudulmuş və ya itmiş olur. Bundan başqa geodeziya təcrübəsində müxtəlif kartoqrafik proyeksiyalardan istifadə çöl ölçmə nəticələrinin kameral işlənməsində çətinliklər, xaos yaradır. Elə hallar yaranır ki, başlanğıc dayaq məntəqələrinin koordinatları ayrı-ayrı koordinat sistemlərində olmaqla yanaşı, bu sistemlərin başlanğıc nöqtələri bir-birinə nəzərən müəyyən sürüşməyə, hətta dönmə bucağına malik olur və yaxud da müxtəlif kartoqrafik proyeksiyalarda təyin edilir. Ona görə də, koordinat sistemləri və onlar arasında çevirmələr problemi həmişə olduğu kimi bu gün xüsusilə də aktualdır. Lakin bu problemin hər tərəfli açıqlanması bir elmi məqalə çərçivəsindən kənara çıxır. Bunu nəzərə alaraq növbəti bir neçə yazılarmızda bu problemin müxtəlif məsələlərini işıqlandırmaq əzmindəyik. İlk olaraq Qauss-Kryuqer proyeksiyasının Azərbaycanda tətbiqi xüsusiyyətlərindən söhbət açılır.

         Qauss-Kryuqer proyeksiynın nəzəri əsasları 1825-1830-cu illərdə məşhur alman alimi, riyaziyyatçı və geodezisti Karl Fridrix Qauss tərəfindən Qannover trianqulyasiyasının hesablanması məqsədi ilə işlənib hazırlanmışdır. 1912-ci ildə digər alman geodezisti L. Kryuqer bu proyeksiyanın geodeziyada tətbiqini təmin edən işçi düsturları işləyib hazırladı. 1919-cu ildə isə alman alimi Q. Baumqart Qauss proyeksiyanın geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanılması, eləcə də topoqrafik xəritələrin tərtibi zamanı ərazinin 3°-lik zonalara bölünməsi və koordinat başlanğıcının 500000 m qərbə sürüşdürülməsi ilə istifadəsini təklif etdi. Bundan sonra bu proyeksiya Qauss-Kryuqer proyeksiyası adı altında tanındı və bir çox ölkələrdə tətbiq olunmağa başladı. Keçmiş SSRİ-də bu proyeksiya 1928-ci ildən tətbiq olundu, lakin zonalar 3°-lik deyil 6°-lik hissələrə ayrıldı.

Qauss-Kryuqer proyeksiyası geodezik-kartoqrafik ədəbiyyatlarda eninə-silindirik bərabərbucaqlı proyeksiya kimi də tanınır. Qərb ədəbiyyatlarında bu proyeksiya eninə-silindirik Merkator proyeksiyası adlanır. ABŞ-da isə “The universal transverse Mercator projection” və ya qısa şəkildə UTM proyeksiyası kimi tanınır. Lakin ABŞ-da bu proyeksiyanın ox meridianı üzərində əsas miqyası SSRİ-də olduğu kimi vahidə bərabər yox, m=0.9996 götürülür ki, bu da zonanın kənarlarında təhrifin Qaus proyeksiyası ilə müqayisədə qismən kiçilməsinə və bununla da koordinat zonasının genişləndirilməsi imkanının yaranmasına səbəb olur.

         SSRİ-də Qauss-Kryuqer proyeksiyası əsasında müstəvi düzbucaqlı koordinat sisteminin (Qauss-Kryuqer koordinatlarının) tətbiqi haqqında qətnamə 1928-ci ildə Baş Geodeziya İdarəsinin III Geodeziya müşavirəsində qəbul edilmişdir. 1930-cu ildə F. N. Krasovskinin iştirakı və rəhbərliyi altında V. İ. Zvonov və D. A. Larin tərəfindən “Qauss-Kryuqer koordinatlarının hesablanılması cədvəl”inin hazırlanması bu koordinat sisteminin daha da geniş yayılmasına səbəb oldu.

         Qauss-Kryuqer proyeksiyasınn böyük sahəyə malik SSRİ kimi bir dövlətin ərazisində tətbiqinin bir sıra səbəbləri vardır. Ən əsaslardan biri ondan ibarətdir ki, böyük ölçülü ərazini hissələrə ayırmaqla hər bir hissənin ümumi sxem əsasında müstəvi üzərində təsvirini almaq və qoyulmuş tələblərə uyğun olaraq kiçik ərazi sahələrinin ölçülərini təyin etmək imkanı yaranır. Bu isə xəritə və planların tərtibi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Onu da qeyd edək ki, bu məqsədlərlə ölkə ərazisinin qonşu meridianlarla məhz 6°-lik zonalara ayrılması məqsədəuyğun sayılmışdır. Bu nəticəyə aşağıdakı mülahizələr əsasında gəlinir.

         Məlumdur ki, topoqrafik xəritə üzərində iki nöqtə arasındakı məsafə 0.7 mm*M (burada, M xəritənin miqyas əmsalıdır) dəqiqliklə təyin edilir (məsafənin uzunluğundan asılı olmayaraq). Onu da qeyd edək ki, xətanın bu yekun qiyməti bir çox xəta mənbələrinin təsirindən, o cümlədən yerüstü obyektlərin xəritədə qeyd edilməsi zamanı baş verən xətalardan, xəritə kağızının deformasiyası, çap zamanı mövcud olan təsvirlər, məsafənin özünün xəritə üzərində təyinedilmə xətası və sairə təsirlərdən formalaşır. Cədvəldə 1-də müxtəlif miqyaslar üçün hesablanmış Δd xətalarının qiymətləri verilir.

Müxtəlif miqyaslarda proyeksiya xətasının hesablanması.       Cədvəl 1

Xəritənin miqyası

Δd, m

s, km

Δs, m

1:10000

7

 

10

1:25000

18

15

20

1:50000

35

30

41

1:100000

70

60

82

1:200000

140

120

165

1:500000

350

360

490

 

Bu cədvəldə S məsafəsi 30°-lik coğrafi en dairəsi üzrə yerləşən xəritə vərəqi üzərində maksimal ölçülə biləcək məsafələrin uzunluğudur. Aydındır ki, zona daxilində xətanın maksimal qiyməti zonanın kənar meridianı ilə ekvatorun kəsişdiyi nöqtəyə uyğun gəlir. Bu maksimal xəta qiymətləri cədvəldə Δs-lə işarə edilmişdir. Onda, cədvəldə verilənlər əsasında təyin etmək çətin deyildir ki, bütün miqyaslarda xətanın nisbi qiyməti təxminən 1:730 təşkil edir. Digər tərəfdən cədvəldə verilmiş Δd və Δs qiymətlərinin bütün miqyaslarda eyni qiymətə malik olduğunu görürük. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, SSRİ-nin ərazisi ekvatorda deyil, ondan təxminən 35° şimalda yerləşmiş olduğundan Δs xəta qiyməti cədvəldə göstəriləndən də kiçik olacaqdır. Qeyd edilənlər ölkə ərazisində topoqrafik planalmanın dəqiqlik tələblərinin 6°-lik zona daxilində ödəndiyinə sübutdur. Məhz bu səbəbdən keçmiş SSRİ ərazisində xəritələşdirmə məqsədilə Qauss-Kryuqer proyeksiyasından istifadə edilmişdir. Onu da qeyd edək ki, AR ərazisi təxminən 38° 30’ - 41° 30’ şimal enliyi arasında yerləşdiyindən xəritə vərəqi üzrə maksimal məsafənin uzunluğu bir az da qısa olacaq və deməli təhrif xətası da qiymətcə kiçiləcək. Şəkil 1-də Azərbaycan ərazisi hüdudlarında Qauss-Kryuqer proyeksiyasında təhriflərin yayılması xəritə-sxemi (xüsusi miqyasa görə) verilmişdir. Göründüyü kimi, təsvirlərdə baş verən maksimal təhriflər iki qonşu zonanın (8 və 9-cu) qovuşma rayonlarında, başqa sözlə zona daxilində ox meridiandan maksimal uzaqlaşma sərhədində baş verir. Nəzəri cəhətdən də bu belə olmalıdır.

Beləliklə, hesablamalarla təstiq edilir ki, topoqrafik xəritələr üzərində 6°-lik zona daxilində bütün miqyaslı topoqrafik xəritələr üzərində ölçmələr apararkən baş verən xətanın ölçüsü proyeksiya xətası həddində, bəzi hallarda isə daha böyük qıymətə malik olduğundan, bu əsas verir ki, kartometriya işlərini yerinə yetirərkən proyeksiyadan yaranan xətti təhriflər nəzərə alınmasın. Bununla belə, ellipsoid səthinin uzunluq dairəsi üzrə hər 6°-dən keçirilmiş meridianlarla sferoidik üçbucaqlara ayrılması geodezik baxımdan müəyyən dərəcədə əlverişli deyildir. Çünki bu zaman hər zona özünə məxsus müstəvi koordinat sisteminə malik olur. Bu isə bir sıra geodezik məsələlərin həllində, o cümlədən müxtəlif koordinat zonalarında yerləşən məntəqələr arasında geodezik əlaqələrin qurulmasında çətinliklər yaradır. Xüsusi halda buna misal olaraq geodeziya şəbəkəsinin riyazi tarazılaşdırılması məsələsini göstərmək olar. Həll zamanı şəbəkəyə məxsus bütün məntəqələrin koordinatları yalnız bir müstəvi koordinat sistemində, başqa sözlə bir zonaya məxsus koordinat sistemində verilməsi tələbi qoyulur. Başqa bir misal kimi, iki məntəqə arasında tərs geodeziya məsələsinin müstəvi üzərində həllinin bu məntəqələrin vahid zonaya məxsus koordinat sistemində təyin edildiyi halda mümkünlüyünü göstərmək olar. Ellipsoid səthinin 6°-lik zonalara ayrılması ilə geodeziya-kartoqrafiya istehsalatında meydana çıxan başqa çətinlikləri də misal gətirmək olar.

Bütün hallarda problemin həlli 6°-lik koordinat zonasının genişlənməsini tələb edir. Məhz bu səbəbdən müvafiq təlimatlarda 6°-lik zolağın kənarlardan həm şərqə, həm də qərbə doğru istiqamətlərdə genişləndirilməsi tələb olunur. Bununla artım zolağında yerləşən geodeziya məntəqələrinin koordinatları həm məntəqənin yerləşdiyi zonanın koordinat sistemində, həm də qonşu zonanın koordinat sistemində hesablanmış olur. Başqa sözlə bu o deməkdir ki, geodeziya işlərində faktiki olaraq 7°-lik koordinat zonası tətbiq edilir. Bu yolla iki qonşu zonanın koordinat şəbəkəsi qismən bir-birlərini örtməklə əlaqələndirilir. Onu da qeyd edək ki, coğrafi uzunluq üzrə örtmə zolağının ölçüsü kartoqrafik təhrifin qiymətindən asılı olaraq hesablanır. Ona görə də kartometriya işlərində qonşu zonaya keçidin təhrif xüsusiyyətini nəzərə almaq lazımdır.

         Yuxarıda qeyd edilənlər və hesablamalar əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, qərbdən-şərqə uzanan böyük bir əraziyə malik SSRİ dövlətinin ərazisində 6°-lik zonalara bölünməklə tətbiq edilən Qauss-Kryuqer proyeksiyası əlverişli və tətbiqi mümkün olan variantlardan hesab edilirdi. Həmçinin, o dövrdə kartometriya işləri yalnız kağız xəritələr üzərində yerinə yetirildiyindən və göstərilən şərtləri ödəyən proyeksiya kimi Qauss-Kryuqer proyeksiyası bu tələblərə cavab verirdi. Lakin müasir dövrdə kartoqrafiya işləri və kartometrik ölçmələr kağız üzərində deyil, kompüterlərdə, rəqəmli xəritələr əsasında Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin tətbiqi ilə yerinə yetirilir. Rəqəmli xəritələrin tərtibi isə daha yüksək dəqiqliyə malik geodeziya-kartoqrafiya əsaslarının yaradılması tələbini irəli sürür. Digər tərəfdən kiçik bir əraziyə malik olan müstəqil Azərbaycan ərazisinin bir geodezik proyeksiya zonası daxilində yerləşə biləcəyinə baxmayaraq, bütövlükdə keçmiş SSRİ üçün belə bir sistemin qəbul edilməsi ilə, bizim ərazidə aparılan topoqrafiya-geodeziya və kartoqrafiya işlərində müxtəlif yönümlü problem və çətinliklər yaranır.

         Bütün deyilənləri ümumiləşdirsək qeyd edə bilərik ki, hal-hazırda Azərbaycan ərazisində topoqrafiya-geodeziya və kartoqrafiya işlərinin müasir səviyyədə yerinə yetriməsi üçün, o cümlədən bir çox xüsusi məsələlərin həlli üçün yeni əsaslarla geodezik proyeksiyanın tətqiq edilməsi aktual ola bilər. Bu isə öz növbəsində müasir dövrdə kompüter texnolgiyası və riyaziyyat elminin təzahür etdiyi başqa sahələrdə olduğu kimi geodeziya-kartoqrafiya sahəsində də kameral hesablama prosseslərinin avtomatlaşdırılmasına gətirib çıxarar.

         Azərbaycan ərazisində vahid geodezik proyeksiyanın işlənib hazırlanması və onun əsasında koordinat sisteminin yaradılması aşağıdakı məsələlər üçün də çox vacibdir:

  1. Böyük miqyaslı topoqrafik planalma və kadastr işlərinin yerinə yetirilməsi.
  2. Müxtəlif sahələr üzrə vahid sahə kadastrları sistemilərinin yaradılması.
  3. Böyük ölçülü xətti və sahəvi sənaye obyektlərinin topoqrafiya-geodeziya təminatı (Beynəlxalq neft-qaz-su kəmərləri, dağ-mədən sənaye sahələri və s.).
  4. Ortofotoplanların hazırlanması və geodezik bağlanması.
  5. Geodinamik poliqonlarda Yer qabığının müasir hərəkətlərinin öyrənilməsi və s.

Yekunda bir daha qeyd edirik ki, növbəti bu qəbildən yazılarımızda geodezik təminatın bir başqa məsələləri haqqında mülahizələrimizi nəzərinizə çatdırmaq niyyətindəyik.

Şəkil 1. Azərbaycanın ərazisi üçün Qauss-Kryuqer proyeksiyasında

xüsusi miqyasın qiymətinin dəyişməsinin xəritə-sxemi

 

Şərh