Hüquqi xidmətlər

Hüquqi xidmətlər

Юрист  предлагает  услуги по решению гражданских, уголовных, семейных, жилищных, земельных, миграционных,  наследственных, корпоративных, экономических, трудовых, хозяйственных  и иных споров в судебном и досудебном  порядке. Развод, алименты, раздел имущества, долги, получение виз, регистрация и ликвидация компаний   и многое другое. Составляю иски, жалобы, договора и контракты на русском, азербайджанском, английском языках. Возможен выезд юриста на дом. Бесплатную консультацию можно получить по телефонам: 0518831935, 0125023664 - Дмитрий.

Hüquqşünastəklif  edir. Məhkəmə və məhkəməqədərqaydasında, mülki, mənzil, torpaq, miqrasiya,  vərəsəlik,  korporativ, iqtisadi, əmək, təsərrüfat  və digərməsələlərinhəlli, boşanma, borcunqaytarılması, vizaların alınması,şirkətlərin açılması və ləğv edilməsi,  hüquqisənədlərin rus, azərbaycan,  ingilis dillərində   tərtibivə sairməsləhətlər. Hüquqşünasınevə gəlməyimümkündür. Pulsuzməsləhətitelefonvasitəsiilə almaqolar: 0518831935, 0125023664 – Dmitriy.

Lawyer offers services in solution  of civil,  criminal, family, housing, land, migration, inheritance, corporative, economical, labour, entrepreneur  and other disputes in court and pre-trial  order. Divorce, alimony, division of property, debts, visa  receiving, registration and termination of companies  and much more. Make up sues, complaints, contracts and agreements  for the Russian, Azerbaijani and English languages. You can invite  lawyer your   home. Free advice is available by phone: 0518831935, 0125023664 - Dmitry.

Şərh