Əsas vəsaitlə

Əsas vəsaitlə

Əsas vəsaitlərin anlayışı və kateqoriyaları

Müəssisənin istehsal (xidmət) sferasında bir ildən çox iştirak edən, dəyərin normativ sənədlərlə tənzimlənən, köhnəldikcə öz dəyərini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normalarla hissə-hissə məhsulun (xidmətin) dəyərinə keçirən, istehsal (xidmət) prosesində öz natural formasını saxlayan əmək vasitələri əsas vəsaitlər adlandırılır.

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi, Maddə 13.2.17:  Əsas vəsaitlər - istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 100 manatdan çox olan bu Məcəllənin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq amortizasiya edilməli olan maddi aktivlər.

Əsas vəsaitlər AR Vergi Məcəlləsinə görə aşağıdakı kateqoriyalara ayrılır:

 • binalar, tikintilər və qurğular
 • maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası
 • nəqliyyat vasitələri
 • iş heyvanları
 • geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
 • qeyri-maddi aktivlər
 • digər əsas vəsaitlər

Əsas vəsaitlərə aiddir

Əsas vəsaitlərə aid deyil

 • binalar,
 • qurğular,
 • ötürücü qurğular,
 • iş-güc maşınları (avadanlıqları),
 • ölçü-tənzimləyici cihazlar (qurğular),
 • hesablama texnikası,
 • nəqliyyat vasitələri,
 • alətlər,
 • istehsalat-təsərrüfat inventarları (ləvazimatları),
 • işçi-məhsuldar heyvanlar,
 • çoxillik əkmələr,
 • daxili təsərrüfat yolları,
 • öz mülkiyyəti olan torpaq sahələri,
 • torpaqların yaxşılaşdırılmasına (meliorasiya, qurudulma, irriqasiya və s), həmçinin başqa işlərə (məqsədlərə) qoyulan kapital qoyuluşları
 • və başqa vəsaitlər (əmək vasitələri)
 • dəyərindən asılı olmayaraq xidmət müddəti bir ildən az olan əşyalar;
 • istehsal (xidmət) prosesində bir dəfə iştirak edən, öz dəyərini tamamilə məhsulun (xidmətin) dəyərinə keçirən və bu prosesdə natural formasını saxlamayan sərvətlər;
 • dəyərindən və xidmət müddətindən asılı olmayaraq əsas vəsait sayılan kənd təsərrüfatı maşınlarından, alətlərindən, mexanikləşdirilmiş tikinti alətlərindən, işçi və məhsuldar heyvanlardan başqa, xidmət müddətindən asılı olmayaraq vahidinin və dəstinin dəyəri müvafiq normativ sənədlərlə müəyyənləşdirilmiş əsas vəsaitlərin dəyərinin minimum həddindən aşağı olan əmək əşyaları.
 • dəyərindən və xidmət müddətindən asılı olmayaraq balıq ovu alətləri (trallar, bütün növ torlar və s);
 • benzinmotorlu mişarlar, şaxdoğrayan maşınlar, çaylarda istifadə edilən axıtma trosları, mövsümi yollar, ağac daşıma üçün müvəqqəti asılma yollar, iki il müddətində istifadə etmək üçün meşələrdə olan müvəqqəti evlər, səyyar dartılıb aparılan qızdırıcı evlər, qazanxana məntəqələri və başqa müvəqqəti mövsümi xarakterli vəsaitlər (əmək vasitələri);
 • dəyərindən asılı olmayaraq fərdi sifarişlərin, yaxud məmulatların seriyalı və ya kütləvi istehsalı üçün düzəldilmiş xüsusi mexanizmlər və alətlər;
 • vahidinin və ya dəstinin dəyərindən və xidmət müddətindən asılı olmayaraq xüsusi geyimlər, ayaqqabılar, həmçinin yataq ləvazimatları;
 • vahidinin və ya dəstinin dəyərindən və xidmət müddətindən asılı olmayaraq müəssisələrdə işçilərə verilən xüsusi keyim formaları, səhiyyə, maarif, əhalinin sosial müdafiəsi və başqa büdcə idarələrində verilən geyimlər və ayaqqabılar;
 • dəyəri kompleks tikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyərinə üstəlik xərclər kimi daxil edilən müvəqqəti (titulsuz) xüsusi düzəldilmiş mexanizmlər, qurğular və s. (tituldan kənar) tikintilər;
 • anbarda əmtəə-material qiymətlərinin saxlanmasında və ya texnoloji prosesdə iştirak edən vahidinin dəyəri müvafiq normativ sənədlərlə müəyyənləşdirilmiş əsas vəsaitlərin dəyərinin minimum həddindən aşağı olan taralar;
 • dəyərindən asılı olmayaraq kirayəyə vermək üçün təyin edilmiş əşyalar;
 • cavan və kökəldilməkdə olan heyvanlar, quşlar, dovşanlar, xəzli heyvanlar, arı ailələri və təcrübə üçün saxlanılan heyvanlar;
 • tinglikdə köçürmə məqsədilə əkilmiş çoxillik əkmələr.

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi

Əsas vəsaitlər ilk, qalıq və bərpa dəyəri ilə qiymətləndirilə bilərlər.

Əsas vəsaitlər mühasibat uçotunda ilk dəyəri ilə, yəni onların alınmasına, quraşdırılmasına və hazırlanmasına çəkilən faktiki xərc məbləğində əks etdirilir, ƏDV və sair əvəzləşdirilən vergilərdən başqa 

AR Vergi Məcəlləsi, Maddə 143. Aktivlərin dəyəri

Əsas vəsait təsisçilərdən pay qoyuluşu şəklində qəbul edildikdə, onun ilkin dəyəri həmin dövrün bazar qiymətləri əsas götürülməklə razılaşdırılmış dəyərlə müəyyən olunur.  Əvəzsiz maliyyə yardımı şəklində alınan əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri onların uçota götürüldüyü tarixə bazar qiymətləri ilə müəyyən olunur.  Dəyişmə müqaviləsi əsasında alınan əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri dəyişdirilən aktivlərin dəyəri ilə ölçülür. Dəyişdirilən aktivlərin dəyərini müəyyən etmək mümkün olmadıqda, ilkin dəyər analoji əsas vəsaitlərin həmin dövrdə alınmasına çəkilən xərclər ilə müəyyən edilir.

Əsas vəsaitlərin ilk dəyəri onlar yenidən qiymətləndirildikdə, yenidən qurulduqda, onlarda yeni tikinti işləri aparıldıqda, yeni avadanlıqlar quraşdırıldıqda və onların müvafiq obyektləri qismən ləğv edildikdə dəyişə bilər.

Qalıq dəyəri - əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri ilə həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiya məbləğinin fərqidir. Müəssisə balansında əsas vəsaitlər qalıq dəyərləri ilə əks etdirilir.

Əsas vəsaitlərin bərpa dəyəri, dedikdə, müasir şəraitdə onların yenidən qiymətləndirilməsindən sonra müəyyən edilən dəyəri başa düşülür. Yenidən qiymətləndirmə barədə qərar qəbul olunduqda, nəzərə almaq lazımdır ki, bu əsas vəsaitlər müntəzəm olaraq yenidən qiymətləndirilməlidirlər ki, onların dəyəri cari bərpa dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsin. 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin daxil olması və istismara verilməsi

Müəssisələrə əsas vəsaitlər aşağıdakı mənbələrdən daxil ola bilər:

 1. təsisçilərin pay qoyuluşu şəklində
 2. müəssisənin özü tərəfindən inşa(istehsal) edilən əsas vəsaitlər
 3. digər müəssisə və şəxslərdən pulla alındıqda
 4. başqa təşkilat və şəxslərdən əvəzsiz daxil olduqda
 5. dövlət orqanları tərəfindən verildikdə
 6. uzumüddətli icarəyə götürüldükdə

Əsas vəsaitlərin müəssisə əmlakına daxil olması zamanı 08-ci hesabda kapital qoyuluşları əks edilir. Əsas vəsaitlərin istismara verilməsi zamanı onların ilkin dəyəri formalaşır və 01-ci hesabda əks edilir.

Əsas vəsaitlərin daxil olması və onların əsas vəsait kimi uçotda əks olunması Əsas vəsaitin istismara qəbul edilməsi haqqında AKT ilə rəsmiləşdirilir.  Yeni tikilmiş və istifadəyə verilən əsas vəsaitlər isə xüsusi qayda ilə dövlət tərəfindən təşkil olunmuş qəbul komissiyası vasitəsilə yoxlanıb, qəbul olunur və həmin dövlət komissiyasının aktı ilə sənədləşdirilir. Mövcud qaydalara görə hər bir obyekt üzrə ayrılıqda qəbul-təhvil aktı tərtib olunur. Tərtib olunmuş aktda obyektin tam xarakteristikası, tikilmə, onun texniki göstəricilərə uyğunluğu, istifadə verildiyi tarix və s. göstərilir. Tərtib olunmuş akt ona əlavə olunmuş istehsal-texniki sənədlərlə birlikdə əsas vəsait kimi mədaxil olunması və inventar kartı açmaq üçün müəssisə mühasibatlığına təqdim olunur.  İnventar karatları müəssisədə əsas vəsaitlərin obyektlər üzrə uçotunun təşkili üçün açılır. İnventar kartında obyektin inventar nömrəsi, onun əsas göstəriciləri, ilkin dəyəri, amortizasiya norması, köhnəlmə həcmi və s. göstərilir. İnventar kartı mühasibatlıqda xüsusi ayrılmış əsas vəsaitlərin uçotu üzrə jurnalda əks olunur. Əsas vəsait müəssisədən çıxarkən inventar kartı uçotdan çıxarılır. İnventar kartına əsasən müəssisə mühasibatlığında daxil olmuş və çıxarılmış əsas vəsaitlərin qruplar üzrə hərəkəti uçotu aparılır. Kiçik müəssisələrdə az miqdarda əsas vəsaitlərin olduğu halda onların obyektlər üzrə uçotu inventar kitablarında aparılır.

Əsas vəsaitlərin daxil olmasının xarakterindən, yəni hansı mənbəədən daxil olması ilə əlaqədar olaraq müvafiq mühasibat yazılışı aparılır. 

N

Əməliyyatın məzmunu

Debet

Kredit

1

    Təsisçilərin pay qoyuluşu şəklində alındıqda

 

Təsisçilərin pay qoyuluşu üzrə öhdəliyinin formalaşması

75-1

85

 

Təsisçilərin pay qoyuluşu şəklində əsas vəsaitlərin daxil olması

08

75-1

 

Əsas vəsaitlərin istismara verilməsi

01

08

2

    Müəssisənin özü tərəfindən inşa(istehsal) edilən əsas vəsaitlər

 

    podrat üsulu ilə inşa(istehsal) edilən əsas vəsaitlər (tikinti başqa müəssisə tərəfindən aparılır)

 

Podrat işlərin dəyəri formalaşır

08

60

 

Əsas vəsaitlərin istismara verilməsi

01

08

 

    təsərrüfat üsulu ilə inşa(istehsal) edilən əsas vəsaitlər (tikinti müəssisə tərəfindən aparılır)

 

Tikinti materilalları silinir

08

10

 

Tikinti ilə məşğul olan işçilərin əmək haqqısı hesablanır

08

70

 

Əsas vəsaitlərin istismara verilməsi

01

08

3

    Digər müəssisə və şəxslərdən pulla alındıqda

 

    quraşdırma (montaj) tələb etməyən

 

Malgöndərəndən malın alınması, alış qiyməti ilə

08

60

 

Nəqliyyat və sair çatdırılma xərcləri

08

76, 60, 23

 

Əsas vəsaitlərin istismara verilməsi

01

08

 

    quraşdırılan (montaj edilən)

 

Malgöndərəndən malın alınması, alış qiyməti ilə

07

60

 

Avadanlıq montaja verilir

08

07

 

Quraşdırma (montaj) xərcləri silinir

08

10,70,69

 

Əsas vəsaitlərin istismara verilməsi

01

08

4

    Başqa təşkilat və şəxslərdən əvəzsiz daxil olduqda

 

Əsas vəsaitlər əvəzsiz daxil olub

01

87

5

    Uzumüddətli icarəyə götürüldükdə

 

Əsas vəsaitlər uzumüddətli icarəyə götürülüb

03

97

 

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)

Əsas vəsaitlər istehsal prosesinin əsas elementlərindən biri olduğu üçün onların dəyəri məhsul istehsalına çəkilən xərclərin tərkibinə daxil edilməlidir. Bu əsas vəsaitlərə köhnəlmə (amortizasiya) hesablamaqla həyata keçirilir.

Amortizasiya - əsas vəsaitlərin dəyərinin istehsal edilmiş məhsula(işlərə, xidmətlərə) hissə-hissə keçirilməsidir. 

Misal

Mühasibat uçotunda bir neçə amortizasiya metodu var:

 • düzxətli metod;
 • qalıq dəyəri metodu;
 • istehsal metodu;
 • istifadə müddətinin illərinin cəmi metodu.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə görə əsas vəsaitlərin amortizasiyası qalıq dəyəri metodu ilə hesablanır. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən amortizasiya olunan aktivlər üzrə illik amortizasiya normaları aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

 • binalar, tikililər və qurğular - 7%-dək;
 • maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası - 25%-dək;
 • nəqliyyat vasitələri - 25%-dək;
 • iş heyvanları - 20%-dək;
 • geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər - 25%-dək;
 • qeyri-maddi aktivlər - istifadə müddəti məlum olmayanlar üçün 10 faizədək, istifadə müddəti məlum olanlar üçün isə illər üzrə istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə;
 • digər əsas vəsaitlər - 20%-dək;

Əsas vəsaitlərin kateqoriyaları üzrə amortizasiya ayırmaları hər kateqoriyaya aid olan əsas vəsaitlər üçün müəyyənləşdirilmiş amortizasiya normasını həmin kateqoriyaya aid əsas vəsaitlərin vergi ilinin sonuna qalıq dəyərinə tətbiq etməklə hesablanır.

İlin sonuna əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri aşağıdakı üsul ilə müəyyən edilir:

İlin sonuna ƏV qalıq dəyəri = İlin əvvəlinə ƏV qalıq dəyəri + cari ildə daxil olmuş ƏV dəyəri - təqdim edilmiş, ləğv edilmiş və ya qalıq dəyəri 100 manatdan və ya ilkin dəyərin 5 faizindən az olan ƏV dəyəri.

Misal

Hər hansı kateqoriyaya aid olan əsas vəsaitlər üzrə vergi ili üçün müəyyən olunmuş amortizasiya normalarından aşağı norma tətbiq olunduqda, bunun nəticəsində yaranan fərq növbəti vergi illərində amortizasiyanın gəlirdən çıxılan məbləğinə əlavə oluna bilər.  Binalar, tikililər və qurğular (bundan sonra tikililər) üçün amortizasiya ayırmaları hər tikili üzrə ayrılıqda aparılır.

Amortizasiya olunmur.  Torpaq, incəsənət əsərləri, nadir tarixi və memarlıq abidələri olan binalar, qurğular (tikililər) və bu maddə ilə müəyyən edilən köhnəlməyə məruz qalmayan digər aktivlər amortizasiya olunmur:

 • elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər;
 • məhsuldar heyvanlar (damazlıq inəklər, camışlar, madyanlar, dəvələr, marallar, donuzlar, qoyunlar, keçilər, döllük buğalar, kəllər, ayğırlar, nərlər, qabanlar, qoçlar, təkələr və bunlar kimi digər məhsuldar heyvanlar);
 • heyvanxanalarda və digər analoji müəssisələrdə olan heyvanat aləminin eksponatları;
 • istismar vaxtı çatmayan çoxillik əkmələr;
 • kitabxana fondları, kinofondlar (video, audio, foto), səhnə rekvizitləri, muzey sərvətləri (eksponatları);
 • tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlər, onlar istismara yararlı olduğu hallarda;
 • konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər;
 • ümumi istifadədə olan avtomobil yolları;
 • ümumi istifadədə olan parklardakı avadanlıqlar;
 • istismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlər.

Müəssisəsinin öz mülkiyyətində olan və uzunmüddəicarəyə götürülən əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası) haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün hesablar planında02 N -li В«Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)В» hesabı nəzərdə tutulmuşdur.  02 N-li "Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)" hesabına aşağıdakı subhesablar açıla bilər:  02-1 "Xüsusi əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)" ;  02-2 "Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)"

Əsas vəsaitlərin amortizasiyasını əks etdirən müvafiq mühasibat yazılışları aparılır. 

N

Əməliyyatın məzmunu

Debet

Kredit

1

Əsas vəsaitlərin illik amortizasiyasının hesablanması

20,23.26,44

02

2

Əsas vəsaitlər təsərrüfatdan çıxdıqda(satıldıqda, silindikdə, əvəzsiz olaraq verildikdə və s.) onlara hesablanmış köhnəlmə məbləğinin silinməsi

02

47

02 N -li "Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiya)" hesabı üzrə analitik uçot hər bir əsas vəsaitlərin növləri və ayrı-ayrı inventar obyektləri üzrə aparılır. 

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin təmiri

Müəssisəyə məxsus əsas vəsaitlərin vaxtaşıri təmirə ehtiyacı olur. Təmir cari və ya əsaslı ola bilər.

Əsaslı təmir nəticəsində əsas vəsaitlərin bir sıra hissələrinin dəyişilməsi və bərpa olunması həyata keçirilir. Cari təmirin aparılması nəticəsində isə əsas vəsaitlərin vaxtından əvvəl köhnəlməsinin qarşısı alınır. Əsas vəsaitlərin əsaslı və cari təmiri təsərrüfat üsulu və podrat üsulu ilə aparıla bilər.

Podrat üsulu ilə aparılan təmir işləri - sifarişçi ilə razılaşdırmış qiymətlər əsasında podratçılar (sahibkar və ya təşkilat) tərəfindən müvafiq normativ sənədlə (müqavilə, smeta, görülmüş işlər üzrə qəbul-təhvil aktı və digər uçot sənədləri) rəsmiləşdirilən yerinə yetirilmiş təmir işləridir.

Təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilən təmir işləri - sahibkar və ya təşkilatın öz vəsaiti hesabına mövcud ştat cədvəlinə uyğun fəaliyyət göstərən tikinti şöbəsi (bölməsi), xüsusiləşdirilmiş briqada (dəstə), habelə mövsümü xarakterli təmir işlərinin aparılması (görülməsi) üçün müvafiq briqada (dəstə) vasitəsi ilə həyata keçirilən təmir işləridir.

Podrat üsulu ilə təmir işləri podratçılarla razılaşdırılmış qiymətlə, təsərrüfat üsulu ilə təmir işləri isə faktiki maya dəyəri ilə qiymətləndirilir.

Təmir xərcləri normalarının və yerinə yetirilmiş təmir işlərinin məbləğləri ayrı-ayrı kateqoriyalar üzrə uçota alınır və biri digərinə aid edilmir.

Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin mühasibat uçotunda əks olunmasına dair Təlimat-dan da yararlana bilərsiniz.  Azərbaycan Respunlikası Vergi Məcəlləsi,  Maddə 115. Təmirlə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması

Hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məbləği məhdudlaşdırılır. Bu məbləği tapmaq üçün əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyasının əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərini müvafiq faiz dərəcəsinə görə hesablamaq lazımdır. Faiz dərəcələri aşağıda göstərilib:

 • binalar, tikintilər və qurğular — ilin sonuna qalıq dəyərinin 2 faizi;
 • maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası — ilin sonuna qalıq dəyərinin 5 faizi;
 • nəqliyyat vasitələri — ilin sonuna qalıq dəyərinin 5 faizi;
 • digər əsas vəsaitlər — ilin sonuna qalıq dəyərinin 3 faizi;
 • köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan əsas vəsaitlər üzrə - 0 faiz.

Təmir xərclərinin faktiki məbləği bu hədd ilə müəyyənləşdirilən məbləğdən az olduqda, gəlirdən təmir xərclərinin faktiki məbləği çıxılır.

Bu halda növbəti vergi illərində təmir xərclərinin gəlirdən çıxılan məbləğ həddi təmir xərclərinin faktiki məbləği ilə müəyyənləşdirilmiş hədd üzrə hesablanmış məbləği arasındakı fərq qədər artırılır.

Müəyyən edilən məhdudlaşdırmadan artıq olan məbləğ cari vergi ilinin sonuna əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərinin artmasına aid edilir.

Amortizasiya olunmayan, köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilmiş xərclər gəlirdən çıxılmır və onların balans dəyərini artırır.

İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin təmiri üzrə xərclərin gəlirdən çıxılan məbləği əsas vəsaitlərin hər bir kateqoriyasının əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin yuxarıda müəyyən edilən faiz həddi ilə məhdudlaşdırılır . 

Misal

Mühasibat üçotunda təmir işlərinə aid olan müxabirləşmələr aşağıdakı kimi ola bilər. 

N

Əməliyyatın məzmunu

Debet

Kredit

 
 

Təsərrüfat üsulu ilə olduqda

20,23

10, 70, 76

 

Podrat üsulu ilə olduqda

20, 23

60

 

ƏDV

19

60

 

Təmir xərcləri VM qeyd edilən normadan artıq olduqda, ƏV dəyərini artırır

01

20, 23, 26

 
 

Təmir fonduna aylıq hesablamalar

20,23, 26

89

 

Təmir fondu hesabına faktiki xərclərin silinməsi

89

10, 70, 76

 

Faktiki təmir xərclərinin həcmi təmir fondundan az olduqda (storno ilə)

20, 23, 26

89

 

Faktiki təmir xərclərinin həcmi təmir fondundan çox olduqda

31

10, 70, 76, 60

Şərh