NEFTQAZÇIXARMA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİNATININ HƏLLİ İSTİQAMƏTLƏRİ

NEFTQAZÇIXARMA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİNATININ HƏLLİ İSTİQAMƏTLƏRİ

Son illərdə bəşəriyyətdə  belə bir fikir yayılmağa başlamışdır ki, təbii ehtiyatların çatışmazlıgı deyil, ətraf mühitin ciddi surətdə çirklənməsi gələcəkdə insanın bizim planetdə mövcudluğunu müəyyənləşdirən əsas amil olacaqdır.   

 Ekoloji sistem – qarşılıqlı təsirdə olan ətraf mühitin tərkib hissəsini təşkil edən bitki örtüyü (flora), heyvanlar aləmi (fauna), torpaq, su hövzələri çaylar, mineral sərvətlər, hava, enerji mənbələrinin vəhdətidir.

     Ekoloji təhlükə - insan və cəmiyyətin həyati vacib maraqlarına, ətraf mühitə, antropogen və təbii təsirlər nəticəsində təhlükə yaradan vəziyyətdir. Onun təmin edilməsi isə təhlükəli ekoloji vəziyyətin yaranması və inkişafının qarşısının alınması üzrə tədbirlər sistemidir.

           Bildiyimiz kimi, neft sənayesi respublika iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir və digər istehsal sahələrinin inkişafında müstəsna rol oynayır.

           Neft sənayesinə, əsasən, neft geologiyası, neft quyularının qazılması, onların mənimsənilməsi, istismarı, neftin yığılması və nəqli kimi mürəkkəb sahələr daxildir.

Bildiyimiz kimi, neft quyuları həm dənizdə, həm də quruda qazılır. Hər iki halda quyuların qazılma texnologiyası bir-birindən heç də fərqlənmir. Lakin qeyd edildiyi kimi, dənizdə quyuların qazılmasının özünə məxsus spesifik xüsusiyyətləri vardır.

           İstər dəniz şəraitində və istərsə də quruda neft-qaz quyularının qazılması zamanı ətraf mühiti çirkləndirən mənbələr və maddələr eynidir. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, birinci halda həmin mənbələr dənizi, ikinci halda isə torpaq sahəsini çirkləndirir. Məlumat üçün qeyd edək ki, neft-qaz quyularının qazılması və onların istismarı zamanı dəniz və okeanların çirkləndirilməsi su nəqliyyatı vasitələrindən sonra ikinci yeri tutur.

Neft-qaz quyularının istismarı zamanı da ətraf mühitin çirklənməsi də baş verir. Quyular müxtəlif üsullarla (fontan, kompressor və dərinlik nasosu) istismar edildikdə neft hasilatının sabit saxlanılması və artırılması üçün ardıcıl olaraq quyularda müxtəlif geoloji tədbirlər həyata keçirilir. Adətən bu tədbirlər müxtəlif üzvi və sintetik-kimyəvi maddələrdən istifadə etməklə aparılır və bu zaman ətraf mühit intensiv surətdə çirklənir.

           Adətən quyuların istismarı zamanı ətraf mühiti çirkləndirən maddələr aşağıdakı ardıcıllıqla verilir: neft, yanacaq-sürtkü materialları, neftli qum, səthi aktiv maddələr, mədən tullantı suları, kimyəvi həlledicilər, turşular, duz, sirkə, xlor turşusu, tərkibində kimyəvi işlənmiş məhlul olan tullati suları və parafinlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, neft və neft məhsulları boru kəmərləri ilə nəql edildikdə ətraf mühitin çirkləndirilməsi üçün daha əlverişli şərait yaranır. Boru kəmərlərindən sızan neft məhsulları bəzən hiss edilmədən davam edir. Müəyyən edilmişdir ki, 2 ton sızan neft 1000 m2 torpaq sahəsini əkinə yararsız edir.Neftin neft-qaz yığımı kollektorlarından və texnoloji qurğulardan qəza nəticəsində ətrafa dağılması xarakter bir hadisə kimi qalmaqdadır. Kanalizasiya sistemi olmadıqda və ya pis işlədikdə bu tip tullantılar yaxında yerləşən su hövzələrinə, bataqlığa axıdılır, onları və qurunt sularını çirkləndirir.        Lakin təmizləyici qurğuların gücü və səviyyəsi tələbata tam cavab vermədiyindən suyun çox hissəsi mədən sahələrinə yığılaraq göllərin, bataqlıqların və su yığımlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Göstərilən səbəblər üzündən Bakı ətrafı qəsəbələrin əksəriyyətində ərazilər çirklənməyə məruz qalmışdır. Göllər, bataqlıqlar və quyu ətrafında yaranmış su yığımları haqqında məlumat cədvəl 1.2-də verilmişdir.

                                                                                                        

Cədvəl 1.2

          

             NQÇİ

 

Göl və bataqlıqların               sahəsi, he.

 

Quyuların ətrafında yaranmış su yığımlarının sahəsi, he.

Balaxanıneft

38

16

 

430

7,5

Binəqədineft

254

10,0

Bibi-Heybətneft

-

3,5

Ə.C.Əmirov adına

950

10

Suraxanıneft

252

3,5

Azgereft MM

15

2,5

Cəmi

1939

53,0

 

Abşeron yarımadasındakı NQÇİ-də neftlə birlikdə çıxarılan suyun ətraf mühitə təsiri.

 

Müəyyən edilmişdir ki, dünya miqyasında neftqazçıxarma, neft emalı, nəqli və neftin istifadəsi zamanı ildə 45 milyon tona qədər itki baş verir. Bu, dünya neft hasilatının, təxminən, 1.5 faizini təşkil edir. Bu itkinin 22 milyon tonunun quruda, 7 milyon tonunun dənizdə və 16 milyon tonunun isə atmosferdə buraxılması ilə baş verir. Dünya miqyasında neft və neft-qaz məhsullarına olan tələbatın ildən-ilə artdığını nəzərə alsaq bu itkinin nə olduğunu və ətraf mühitə nə kimi ziyan vurulduğunu təsəvvür etmək o qədər də çətin deyildir.

           Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki,  qazıma maddələrinin, neft tullantılarının və lay sularının ekoloji normalara uyğun idarə olunması, başqa sözlə bu onların  normativ səviyyəyə qədər təmizlənməsi üçün Dövlət Neft Şirkətinin, istərsə də respublikada fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin vahid, uzunmüddətli strategiyası yoxdur. Dövlət Neft Şirkətinin tabeçiliyində olan müəssisələrdə lay suları mümkün həddə qədər (normativ səviyyəyə qədər təmizləmə təmin olunmur) neftdən təmizləndikdən sonra bu suların bir hissəsi NQÇİ-lərdə lay təzyiqinin saxlanması üçün laylara və utilizasiya olunmaq üçün uducu quyulara vurulur, digər hissəsi isə relyefə, yaxınlıqdakı sututarlarına və bu ərazilərdən də birbaşa və dəlayısı yollarla dənizə axıdılır.

Dənizdə neftqazçıxarma prosesi həyata keçirilən sahələrdə ekoloji normalara riayət olunmadığından, ekoloji tarazlığın pozulması hallarına da tez-tez rast gəlinir. Belə hallar “Neft Daşları” rayonunda, “Abşeronneft”, “28 May”, “Qum adası” Neftqazçıxarma İdarələrinin istehsalat sahələrində, eləcə də bu müəssisələrə məxsus fərdi dəniz özüllərində qeydə alınmışdır. Qeyd olunan bu müəssisələrdə formalaşan lay sularının ekoloji tələblərə uyğun idarə olunmadığından Xəzər dənizinə göstərilən antropogen təsir ildən-ilə artmaqda davam edir. NQÇİ-lərin tabeliyində fəaliyyət göstərən təmizləyici qurğuların texniki vəziyyəti qeyri-qənaətbəxşdir. “Neft Daşları” NQÇİ-də lay sularının toplanması, təmizlənməsi və utilizasiya edilməsi üçün istismarda olan qurğu və avadanlıqların köhnə olması, müasir tələblərə cavab verməməsi, bəzi hallarda lay sularının dənizə axıdılması hallarına da yol verilir. Vaxtı ilə inşasında bütün ekoloji tələbləri özündə əks etdirməyən hidrotexniki qurğular günün tələblərinə cavab vermir.

Son illərdə Azərbaycanda, onun iri sənaye şəhərlərində ətraf mühitin sağlamlaşdırılması sahəsində xeyli işlərin görülməsinə baxmayaraq respublikamızda ekoloji vəziyyət qənaətbəxş sayıla bilməz. Belə ki, ölkəmizdə həlli vacib olan ekoloji problemlər çoxdur. Bunların da əksəriyyəti Abşeron yarımadasında cəmləşmişdir. Ölkə əhalisinin təxminən 40 faizinin və sənaye potensialının 70 faizinin cəmləşdiyi bu ərazi ekoloji cəhətdən respublikanın ən gərgin regionudur. Ümumi sahəsi 222 min hektar olan Abşeron yarımadasındakı yararsız torpaqların sahəsi 30 min hektara qədərdir. Bunun təkcə neftlə çirklənmiş hissəsi 10,6 min hektara yaxındır. Neft və neft məhsulları ilə ən çox çirklənmiş torpaq sahələri Qaradağ, Binəqədi, Sabunçu, Suraxanı, Əzizbəyov və Səbail rayonları ərazisindədir.

           Abşeron yarımadasının ekoloji problemlərindən biri sənaye və məişət sularından əmələ gəlmiş və bu sularla çirklənmiş göllərdir. Ümumi sahəsi 3325 hektara yaxın 800-ə qədər göldən 200-ü nisbətən iri göllərdir. Onların tırkibinə hər il 40 milyon kub metrdən çox çirkab və yaxud tərkibində neft olan lay suları axıdılır. Böyükşor, Bülbülə, Qırmızıgöl, Xocasən və Çuxurdərə gölləri daha çox çirklənməyə məruz qalmışdır. Bu göllərdə zərərli maddələrin miqdarı normadan 8-12 dəfə artıqdır.

           Neftqazçıxarma sənayesinin ekoloji problemləri sırasında ilk növbədə neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi məsələsi durur. Hazırda dünya ölkələrində neftlə çirklənmiş torpaqların təmizləmə texnologiyasının bir standart modeli yoxdur. Buna səbəb ilk növbədə, neft və qaz çıxarılan rayonların müxtəlif fiziki-coğrafi zonalarda yerləşməsidir. Konkret metodun seçilməsi çirklənmənin səviyəsindən, neftin tərkibindən, çirklənmə müddətindən, torpağın fiziki-kimyəvi xassələrindən, landşaft və iqlim şəraitindən və s. asılıdır.

           Dünyada neftlə çirklənmiş torpaqların geniş spektrdə rekultivasiya metodları mövcuddur. Oların içərisində çirklənmiş torpaqların xüsusi növ bitkilərlə - mezofit, qalofit, kserofit və hirofitlərlə (fitoremediasiyalar) ekoloji bərpası, yəni fitoremediasiyası daha effektli metod hesab olunur. Bu metod ilk növbədə torpağı daha sonra isə atmosfer havasının təmizlənməsi problemlərini birgə həll edir.

           Bu konteksdə rekultivasiya tədbirləri Kanadada, Rusiyada, Norveçdə və digər ölkələrdə tətbiq edilməkdədir. Neftlə çirklənmiş ərazilərdə fitomeliorativ tədbir kimi neftə qarşı davamlı olan çoxillik otlar əkmək, sahədə həyata keçirilən aqrotexniki və meliorativ tədbirlər hesabına bitki örtüyünü şəraitə uyğunlaşdırmaq məsləhət görülür. N.M. İsmayılovun tədqiqatları torpaqda qalıq karbohidrogenlərin miqdarı 1-3% olduqda fitomeliorasiya tədbirlərinin səmərəliliyini göstərir. Azərbaycanda bu texnologiya tətbiq olunarkən bir sıra əlavələr edilib, belə ki, neft tullantılarının parçalanmasını sürətləndirən hidro – aqromeliorativ tədbirlər aparılıb. Bizim şəraitdə neftlə çirklənmiş torpaqların fitoremediasiyası üçün zeytun, söyüd, əncir ağacı və digər çoxillik əkmələrdən istifadə olunub. Beləliklə, neftlə çirklənmiş torpaqların fitoremediasiyası quraqlıq rayonlarda qalofit və kserofit bitkilər tipik – zonal biootların bərpası, torpağın məhsuldarlığının artırılması və neftlə çirklənmiş ərazidə ətraf mühitin kökündən yaxşılaşdırılması üçün güclü və alternativi olmayan vasitə hesab edilir. 

            BMT-nin İqlim Dəyişmələri Üzrə Çərçivə Konvensiyası 1992-ci ildə qəbul edilmişdir. Konvensiyanın məqsədi atmosferə yanacağın yandırılması nəticəsində atılan, istixana effekti yaradan qazların miqdarını azaltmaqla, dünya ölkələrində davamlı inkişafa nail olmaq və iqlim sistemini gələcək nəsillərə saxlamaqdır. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanı 1995-ci ildə ratifikasiya etmişdir. Bu Konvensiya beynəlxalq sistemdə ətraf mühit sahəsində qəbul edilmiş ən iri Konvensiyadır və o ətraf mühit sahəsində mövcud olan “Ozon qatının qorunması üzrə Konvensiya”, “Bioloji müxtəliflik üzrə Konvensiya”, “Səhralaşmaya qarşı mübarizə Konvensiyası” ilə sıx əlaqədardır.

           Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqların sağlamlaşdırılması üçün müasir dövrdə mexaniki (fiziki-kimyəvi), bioloji, kimyəvi, termik və biotexnoloji üsullar tətbiq olunur. Dünya ölkələrində bu üsulların qarşılıqlı kombinasiyası əsasında torpaqların rekultivasiyasının 27 forması işlənilmiş və tətbiq olunmaqdadır.

Aparılmış təhlil nəticəsində neftqazçıxarma sənayesinin mövcud ekoloji problemlərinin həlli sahəsində aşağıdakı təkliflər verilmişdir:

  1.   

 

 

 

                      

 

Şərh