Neftqaz sənaye sahəsində investisiya qoyuluşunun səmərəliliyinə təsir edən fakrorların tədqiqi.

Neftqaz sənaye sahəsində investisiya qoyuluşunun səmərəliliyinə təsir edən fakrorların tədqiqi.

Neft sənayesində əsas istehsal fondları yeraltı və yerüstü olmaqla iki qrupa ayrılır və onların durumu əsas üç göstəricidə -  artımda, yeniləşmədə və çıxışda əks olunur. Bu göstəricilərin təhlili və tədqiqi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb etmədədir. Onlar müvafiq olaraq artım, yeniləşmə və çıxış əmsallarında öz ifadəsini tapır. Arlım əmsalını il ərzində daxil olan əsas vəsaitlərin dəyərini, ilin əvvəlində mövcud olan əsas vəsaitlərin dəyərinə bölməklə, yeniləşməni il ərzində daxili olan əsas vəsaitlərin dəyərini, ilin sonunda mövcud olan əsas vəsaitlərin dəyərinə və çıxış əmsalını il ərzində istismardan çıxan əsas vəsaitlərin dəyərinin, ilin əvvəlində mövcud olan əsas vəsaitlərin dəyərinə bölməklə müəyyən etmək olar. Artım və yeniləşmə əmsalları bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir və artımın payı çox olarsa yeniləşmə də yüksək olar.

     İnvestisiya layihəsində riskin identifikasiya mərhələsində  onun təyini ilə yanaşı, həmdə layihənin keyfiyyət səviyyəsində nəzərə alınmalıdır. Bu o vaxt mümkün olur ki, layihədə  riskin qiymətləndirilməsi alqoritmində aşağıdakı müddəalar nəzərə alınsın:

♣ risklərin təyini dərəcəsi;

♣ risklərdə gözlənilməz hadisələrin meydana çıxması zamanı yaranan təhlükələr;

♣ risklərin ehtimal nəzəriyyəsi baxımdan vacibliyi.

         İnvestisiya  layihə risklərinin idarə ovunmasında   iqtisadi ədəbiyyatda Neylona və Senana nəzəriyyələrinə əsaslanan imitasiya modelləşdirilləsindən istifadə  edilməsi tövsiyə olunur.

Neylona nəzəriyyəsinə görə imitasiya “ rəqəm hesablama maşınlarında mürəkkəb sistemlərin vəziyyətini xarakterizə edən riyazi  modellər üzərində, hesablama metodların köməkliyi ilə aparılan eksperiment (təcrübə) başa düşülür.

Şenyonayam görə imitasiya modelləşdir məsi  "real sistemlərin modellərinin yaradılması,  bu modellər üzərində sistemlərin qiymətlən dirilməsinə əsaslanır.

Ümumiyyətlə, investisiya layihə riskləri nəzarət olunmayan xarici faktorlara görə aşağıdakı sistemli komponentlərə bölünürlər:

♦ inflyasiya riski;

♦ uçot dərəcəsi stabil olmayan risk;

♦ bazar riski ( bu risk aktivlərin dəyərinin ayrılıqda  ümumi bazarda təsirinə görə fərqlənir).

Risklərin idarə olunması alqoritmini aşağıdakı kimi bizim tərəfimizdən təklif olunur (Şəkil 1.1).

 

Şəkil 1.1. Risklərin idarə olunması alqoritmi

Qeyd olunanları nəzərə alaraq,  təqdim olunan buraxılış işində investisiya layihə risklərinin idarə olunmasında imitasiya modellədirilməsi əsasında təhlilinə aşağıdakı göstəricilərin təyininə  əsaslanaraq onun təhlili aparılmışdı:

                                (1)

 

       Burada  ri-  gəlir norması i- sonunda; i-1,n sonluğun mümkün olunan ədədi; - gəlir normasının orta ədədi;  dispersiya ədədi;  orta kvadrat kənarlaşma; Pi- investisiyaya cəlb olunan pul vəsaiti.

          və   təyin etdikdən sonra  variantın seçilməsi Q. Markizi qaydasına əsasən təyin edirik. Onda aşağıdakı şərtləri qəbul edirik:

         1.                                     ()A ()B  ,                                                      (2)

      Belə halda variasiya əmsalı:                                                                                       

                                                                                     .                                                                                          (3)  

        Nəzərə almaq lazımdır ki,  baxılan layihənin təhlilində zaman faktorunu nəzərə almır.  Ona görə investisiya layihələrinin təhlilində daha dəqiq metoda əsaslanan, yəni xalis cari dəyərin ( NPV) hesablanmasına baxsaq onda aşağıdakı düsturdan istifadə edirik:

 

                           (4)

 

              Burada I0 - başlanğıc kapital qoyuluşu; JFn- t dövrünün sonunda daxil olan pul vəsaitləri (pul axını); k- gözlənilən (arzu olunan) mənfəət norması, yəni investisiya vəsaitlərinin bu layihəyə deyil, başqa bir münasib maliyyə mexanizmlərinə (banklar, maliyyə kompaniyaları və s.) yerləşdirilməsi nəticəsində əldə ediləcək mənfəət norması.

 

       İnvestisiya rentabelliyinin hesablanması metodu. Bu göstəricinin (Pİ) hesablanması investisiyanın hər bir manatına düşən artımı səviyyəsini müəyyən etməyə imkan verir və aşağıdakı formula ilə hesablanır:

 

                                                         ,                                 (5)      

       Burada  İFt -  investisiya sahəsində t ilində əldə ediləcək pul daxil olmalarıdır; İo – ilkin investisiyadır.

       Əgər uzun müddətli xərclər və ödəmələr nəzərdə tutulursa, onda düstur aşağıdakı kimi olur:

                                                    ,                       (6)      

 

Burada I,- t  ilində qoyulmuş investisiyalardır.

          Aydındır ki, əgər NPV>0 olduqda PI>1 olur və əksinə. Deməli, əgər Pİ >1 olduqda, onda belə investisiyalar məqbul sayılır. Ancaq PI investisiyanın tamamilə qəbul oluna bilməz.             Daxili mənfəət  normasının hesablanması metodu (İRR). Bu göstərici bank tərəfindən öz əmanəti hesabları üzrə təklif olunan həqiqi (real) illik gəlir dərəcəsini və müəyyən bir müddətdə , dəfələrlə təkrarlanan borc ödəmələri səbəbindən mürəkkəb faiz sxemi üzrə  hesablanmış həqiqi illik borca görə hesablanmış faiz dərəcəsidir və belə hesablanır:

                                                       ,                       (7)    

Formal olaraq daxili mənfəət norması NPV=0 halda diskontlaşdırma əmsalı kimi müəyyən olunur, yəni investisiya layihələrinin reallaşdırılması nə müəssisənin vəsaitlərinin artmasına, nə də azalmasına təsir  Qna görə də İRR yoxlanan diskontu  adlanır, belə ki o, investisiyanı  məqbul və faydası investisiyalara ayıran diskontlaşdırma əmsalının sərhəd qiymətini tapmağa imkan verir. Bunun üçün İRR standart kimi qəbul olunmuş investisiya edilmiş vəsaitlin ödənmə səviyyəsi ilə müqayisə edirlər. Rentabelliyin bu gözlənilən (arzu olunan standart səviyyənin baryer əmsalı)  -HR adlanır. Bu göstəriciləri müqayisə edilməsi prinsipi aşağıdakı kimidir:

  • əgər İRR > HR olarsa, layihə məqbul sayılır;
  • əgər IRR < HR olarsa layihə qəbul edilməzdi;
  • əgər IRR = HR olarsa, istənilən qərar qəbul edilə bilər.

 

Şərh